FNP Steatefraksje
De FNP Hearrenfean is in ôfdieling fan de provinsjale FNP. Yn 1962 is de FNP oprjochte as earste regionale politike partij yn Nederlân en is nei 40 jier in eigen faktor wurden yn de Fryske polityk. Mei de ferkiezings fan 2003 waard de FNP provinsjaal mei 7 sitten de 3e partij. Mear ynformaasje oer de provinsjale FNP kinne jo fine op de Provinsjale side. Klik op it 'logo'.
Lanlike ynfloed
De leden van de Provinsjale Steaten yn Nederlân kieze de leden fan de Earste Keamer. De FNP wurket gear mei oare lokale partijen. Hja ha harren ferienige yn de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). FNP-er Hindrik ten Hoeve is de Senator fan de OSF. Sadat wy ek ús lûd yn Den Haach hearre litte kinne. Foar mear ynformaasje klik op it 'logo'.
Europeeske ynfloed
Fryslân en ek Nederlân wurde net mear allinne út Den Haach wei bestjoerd. Hieltyd mear beslissings wurde yn Brussel nommen. Oan de oare kant wurde de regionale oerheden wichtiger. De FNP is dêrom ek op Europeeske skaal organisearre en stie, yn 1981, mei oan de widze fan it Europeeske gearwurkingsferbân fan regionale partijen: EFA (Europeeske Frije Alliânsje). Foar mear ynformaasje klik op it 'logo'.
Jim kinne hjir lusterje nei it Frysk EFA lied (Tekst : Klaas Bruinsma, Wize : Ludwig von Beethoven, 9de Symfony (Freude, schöner Götterfunken). Songen troch de FNP-ers yn it Europeesk Parlemint op 11 maaie 2006 by betinking fan it 25 jierrich EFA jubileum).
Europeeske ynfloed
De EFA jongerein binne ek ferienige, mear hjir oer op harren eigen webside. Foar mear ynformaasje klik op it 'logo'.
 

Praat mar Frysk

Mear as de helte fan de Friezen praat fan hûs út Frysk. Yn 'e plattelânsgemeenten leit dat persintaazje sels noch in stik heger: sa'n 70%. En sawat eltsenien ferstiet it. Lit de minsken dêrom witte dat njonken it Nederlânsk it Frysk ek wolkom is.2023 FNP Fryslân - Disclaimer