Maatwerk voor Heerenveen

Verkiezingsprogramma FNP Heerenveen 2018-2022

 

Voorwoord

Na een paar mindere jaren gaat het weer goed met de gemeente Heerenveen. Financieel zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet maar op sociaal gebied en in het contact met de burgers is er nog veel te verbeteren. We zijn er nog niet! Er zal nog veel energie moeten worden gestoken in het verbeteren hiervan. Volgens de FNP kan dit het beste met de FNP in het college en een FNP wethouder.

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten voor de FNP: de FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat worden gesteld zich optimaal te ontwikkelen.

 • De gemeente Heerenveen is groot genoeg om in te spelen op veranderingen in de economie en aan te haken bij de nieuwe kenniseconomie met een kwalitatief goede werkgelegenheid. Hiermee kan een einde komen aan het verdwijnen van hoogwaardig opgeleid personeel.
 • De FNP beschouwt regels als middel en niet als doel. Daar waar het doel kan worden gehaald zonder regels, moeten de regels afgeschaft worden.
 • De FNP draagt zorg voor zowel een goed sociaal-cultureel klimaat in Heerenveen als in de dorpen. Dit betekent ook dat de FNP het een goede zaak vindt dat het centrum van Heerenveen er aantrekkelijk uitziet. Tegelijkertijd mag de ontwikkeling van Heerenveen niet ten kosten gaan van de dorpen en de Heerenveense wijken en het platteland.
 • De FNP wil het Fries niet kwijt. De gemeente Heerenveen is tweetalig (meer als de helft van de inwoners is Friestalig). Om die reden vindt de FNP dat het Fries een volwaardig plaats moet hebben naast het Nederlands. In het onderwijs moet in beide talen worden gedoceerd maar ook voor het Engels moet ruimte zijn. De FNP is voorstander van drietalig onderwijs op basisscholen.
 • De FNP is altijd een gemeenschapspartij geweest. Om deze reden streven we naar meer solidariteit, begrip en respect tussen de verschillende culturen, rijk en arm, jong en oud, ziek en gezond en naar een situatie waarbij niemand aan de kant komt te staan.
 • De FNP is géén filiaalpartij van een grote Nederlandse partij en heeft een eigen duidelijke visie over de toekomst van Fryslân.


 

 

 • Om haar eigen karakter te bewaren en te versterken moeten de Friezen eigen bevoegdheden hebben over alle zaken die bij het eigen karakter horen. De FNP wil dat de politiek vanuit de mensen zelf komt en dicht bij de mensen blijft. De FNP is voor een vorm van federalisme waarbij de beslissingsbevoegdheid is belegd bij de laagste democratische overheid die het kan uitvoeren. Dus: de gemeente moet bevoegdheden hebben over de zaken die de gemeente zelf aangaan. Dicht bij huis maar als verantwoordelijk onderdeel van het grote geheel. Door meer en directere democratische controle kunnen uitwassen worden bestreden die zijn ontstaan door privatisering en schaalvergroting van publieke taken. Afstemming van en regie op ruimtelijke zaken en de regionale economie zijn van algemeen belang dat uitstijgt boven het belang van individuele gemeenten. Dit hoort thuis bij de provincie en niet in Den Haag.
 • De FNP is van mening dat Fryslân binnen het ‘Koninkrijk der Nederlanden' een eigen wetgeving moet krijgen samen met de daarbij behorende bevoegdheden die voor de gemeenschap van direct belang zijn. Bijvoorbeeld over taal, cultuur, onderwijs, ruimtelijke ordening, verkeer, landschap, water, zorg, media en milieu.
 • Ambtenaren die uit naam van de gemeente en het gemeentebestuur het woord voeren moeten het Fries actief beheersen. Om deze reden moet de gemeente haar medewerkers in de gelegenheid stellen een cursus Fries bij de Afûk te volgen. Het spreekt voor zich dat op de gemeentelijke website het Fries een gelijkwaardige plek moet innemen ten opzichte van het Nederlands.

 

 


  

 

Hoofdstukken

1.         De kernwaarden van de FNP   

2.         De gemeente bestuurt

3.         Sociaal domein

4.         Leefbaarheid in de dorpen en wijken

5.         Meedoen

6.         Duurzaamheid

7.         De gemeente ontwikkelt

  

 

 

  

1. De 7 kernwaarden van de FNP

 

1.    Democratie: De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur.

2.    Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân.

3.    Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal.

4.    Taal en cultuur: Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs.

5.    Ondernemingszin: De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.

6.    Solidariteit: De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan.

7.    Duurzaamheid: De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en behouden.


  

  

2. De gemeente bestuurt

 

Veiligheid

In alle dorpen en wijken zijn wijkagenten zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar. Dat wil zeggen dat voor gewone politietaken direct contact mogelijk moet zijn met de wijkagent. Het te hard rijden, met name binnen woonwijken, moet tegengegaan worden. Op gladheidsbestrijding mag niet worden bezuinigd. Alle dorpen en wijken moeten bereikbaar blijven bij sneeuw en gladheid. Verder wil de FNP de verkeersveiligheid bevorderen als het gaat om zwaar landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer.

  

Volkshuisvesting

Het bouwen van woningen in de dorpen voor zowel jongeren als ouderen is zeer belangrijk voor de leefbaarheid en het openhouden van scholen en andere voorzieningen. Daarom moet het ook mogelijk blijven om in kleine dorpen te bouwen. Daarbij denken we aan zowel koop- als huurwoningen en aan appartementen voor ouderen.

Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen moet volgens de FNP met name rekening worden gehouden met inwoners die economische en sociaal-maatschappelijke bindingen hebben het dorp niet verlaten. In zowel de dorpen als in sommige stadswijken moeten veel meer levensbestendige woningen worden gebouwd, zodat iedereen zo lang mogelijk in haar of zijn eigen dorp of wijk kan blijven wonen.

De FNP wil dat woningcoöperaties weer gaan werken vanuit hun sociale taak: het bouwen en beheren van sociale woningen. Daartoe moeten lokale volksvertegenwoordigers weer een plaats krijgen in de besturen. In geval van stads- of dorpsvernieuwing moeten de woningbouwcoöperaties de mogelijkheid krijgen om koopwoningen en kleinschalige activiteiten te realiseren.

 

Openbaar vervoer

Het niveau van het openbaar vervoer, trein en bus, moet minimaal op het huidige niveau blijven. Zowel dorpen als wijken moeten bereikbaar blijven met de bus. Het zogenaamde ‘strekken' van bus routes past niet in dit beleid.

 


  

  

Financieel

Het is de taal van het gemeentebestuur om te zorgen voor een sluitende begroting en voldoende reserves. De lasten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf moeten zo laag mogelijk blijven. De OZB-belasting en andere gemeentelijke heffingen mogen in de komende jaren niet sneller stijgen dan het inflatiepercentage. Alle inwoners en bedrijven moeten de mogelijkheid hebben vrijstelling te krijgen van de gemeentelijke privébelastingen.

De gemeente Heerenveen moet voorzichtig omgaan met het ondersteunen van evenementen of activiteiten op verschillende gebieden. De gemeente kan activiteiten financieel ondersteunen, maar deze subsidies mogen niet structureel worden. Al bestaande structurele subsidies moeten iedere vier jaar tegen het licht worden gehouden.

 

Bestuur

De FNP is geen voorstander van grotere gemeentes of reorganisaties. Uitsluitend aanpassingen die in het belang van de gemeenschap zijn, moeten worden doorgevoerd. De gemeente moet zorgen voor een goed ambtenarenapparaat waarmee de dienstverlening praktisch en efficiënt kan worden uitgevoerd.

 

Werk

De gemeente moet bij het uitbesteden van werk zoveel mogelijk lokale ondernemers inschakelen. Wanneer dit wordt verhinderd door regelgeving, moet worden getracht om dit op creatieve edoch legale manier voor elkaar te krijgen.

Een goed ondernemersklimaat voor bedrijven en middenstand is belangrijk voor de gemeenschap. Promotie ervan kan bijdragen aan een levendig platteland.

 

Actiepunten

 • De FNP wil veilige fietsroutes die goed zijn verlicht, vooral van en naar scholen en sportaccommodaties.
 • De FNP wil de mogelijkheid onderzoeken om in de nabijheid van (kleinere) kernen speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens te realiseren.
 • De FNP wil de hondenbelasting afschaffen.
 • De FNP wil de toeristenbelasting afschaffen.
 • De FNP wil dat het groen in alle dorpen en wijken gelijkwaardig wordt onderhouden.
 • De FNP wil dat er kamerverhuurbeleid komt voor woningen in woonwijken.
 • De FNP wil minder drempels en nieuw beleid gericht op de begrenzing van de snelheid van het autoverkeer.
 • De FNP wil inzetten op de bouw van zogenaamde ‘tiny houses'.

 

 • De FNP wil een bus route door het Skoatterwâld.
 • De FNP wil lokale volksvertegenwoordigers in de besturen van woningbouwcoöperaties.
 • De FNP wil dat de lokale lasten in Heerenveen niet hoger zijn dan in andere vergelijkbare gemeenten in Fryslân
 • De FNP wil meer aandacht voor besluiten en activiteiten van het gemeentebestuur in de lokale huis-aan-huisbladen.

 

 

3. Sociaal domein

  

Armoede en schuldhulpverlening

De gemeente Heerenveen moet zich inspannen om het proces van schuldhulpverlening te versnellen. De kosten voor bewindvoerders zijn hoog. Deze zouden omlaag kunnen wanneer de gemeente eerder bij de problematiek betrokken wordt. Mensen met financiële problemen zijn nu niet altijd zichtbaar. De tijd tussen de hulpvraag en het starten van de schuldhulpverlening is nu te lang, waardoor de schulden snel toenemen. De gemeente moet onderzoeken of bewindvoerders/ schuldhulpverleners in dienst van de gemeente het bewind eerder kunnen overnemen. Hierdoor kan al het papierwerk al gereed zijn op het moment dat de rechter een bewindvoerder benoemd. Het tegengaan van het oplopen van schulden en de daarbij behorende hoge kosten zijn van belang van iedereen.

  

Werk en cliëntenparticipatie

Iedereen moet op zijn of haar niveau en tempo kunnen werken voor zover de psychische dan wel de fysieke beperking het toelaat. Dit hoeft niet vanzelfsprekend betaald werk te zijn. Meedoen, deelnemen aan het werkproces, sociale contacten opdoen en onderhouden zijn net zo belangrijk. Sociale werkplaatsen zijn een goed alternatief voor mensen die in een reguliere baan niet functioneren.

  

Kwaliteit

Aangeboden zorg moet kwalitatief goed zijn. Er moet ruimte zijn voor individuele keuzes. Het toezicht op de kwaliteit van de zogenaamde maatwerkvoorzieningen moet worden verbeterd. Het toezicht op het woud van regels schiet momenteel tekort.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Heerenveen moet professioneel zijn en zo worden geformuleerd dat ook kleinschalige lokale bedrijven genoeg kansen krijgen.

De FNP wil inzetten op kleinschalige zorg, dicht bij de mensen die zorgbehoeftig zijn. De administratieve druk moet omlaag zodat er meer tijd kan worden besteed aan zorg in plaats van papierwerk.

De FNP is een voorstander van kleinschalige woonvormen vooral voor ouderen. Voor partners moet het mogelijk zijn om tot het einde samen te blijven. Dit kan onder meer door huur- en koopwoningen zodanig te clusteren dat hulp en toezicht aanwezig is. Hierdoor hoeft de hulpbehoevende partner niet elders te worden ondergebracht maar kan onder toezicht en met hulp op afroep in zijn of haar eigen omgeving blijven wonen.


  

  

Wmo

Het aanvragen van een Wmo-voorziening moet voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk zijn. Mensen die voor het eerst een beroep doen op de Wmo hebben nu vaak problemen met de aanvraag.

De Wmo-consulenten (Meitinkers) moeten tenminste een hbo-opleiding hebben afgerond in het sociaal werk of de zorg. Door de kennis en ervaring van en in het veld, zijn ze beter in staat om passende hulp en zorg in te schakelen.

 

Sociale Wijkteams

De Sociale Wijkteams/ dorpsteams moeten een echt aanspreekpunt zijn in de dorpen en wijken. We streven ernaar dat ieder dorp en iedere wijk een eigen kantoor heeft waar wekelijks een medewerker van de gemeente aanwezig is. Hierdoor kunnen ook oudere inwoners vragen voorleggen over problemen waar ze tegenaan lopen.

 

Mantelzorgcompliment

Het huidige mantelzorgcompliment komt niet goed tot zijn recht. We stellen voor om dit te vervangen door een bedrag van €200 dat de mantelzorgers vrij kunnen besteden. We denken dat op deze manier meer mantelzorgers gebruik gaan maken van het compliment.

  

Uitkeringen

Inwoners uit de gemeente Heerenveen met een uitkering moeten strenger worden gecontroleerd. Aan de andere kant moeten ze gemotiveerd worden om vrijwilligerswerk te gaan doen om zodoende uit hun isolement te komen. Voor mensen die door hun lichamelijke of psychische gesteldheid niet kunnen werken is een uitkering geen doel maar een vangnet.

Iedereen moet over voldoende inkomen beschikken zodat voedselbanken of klerenbanken niet meer nodig zijn. Tal van mensen die werken, hebben een inkomen gelijk of net boven het minimumloon. Juist deze groep komt vaak niet in aanmerking voor hulp van de gemeente. Het experiment met een basisinkomen zoals dit in Leeuwarden plaatsvindt, zou volgens de FNP ook in de gemeente Heerenveen kunnen worden uitgevoerd.

De FNP vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan voorzien van een inkomen. De gemeente moet zich de komende jaren extra inzetten om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen.


  

  

Actiepunten

 • De FNP wil kleinschalige woonvormen vooral voor ouderen.
 • De FNP wil het mantelzorgcompliment in de vorm van geld weer terug.
 • De FNP wil beter toezicht op maatwerkvoorzieningen.
 • De FNP wil meer zicht op mensen met schulden, zodat er eerder kan worden ingegrepen.
 • De FNP wil de zorg dicht bij huis.
 • De FNP wil de HZR (Heerenveense Zorg Regeling) verhogen naar € 200.

 

 

 

4. Leefbaarheid in de dorpen en wijken

  

Volgens ons

De leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken moet goed zijn. Bij leefbaarheid gaat het zowel over de sociale leefbaarheid als de fysieke leefbaarheid. Inwoners moeten plezierig kunnen wonen in de dorpen, het buitengebied en de wijken. Sociale problemen in buurt of wijk moeten laagdrempelig kunnen worden gemeld en worden aangepakt. Denk hierbij aan hangjeugd of burenruzies. Maar ook de sociale cohesie moet, waar nodig, worden bevorderd. Niemand hoeft buiten de boot te vallen, signalen op dit gebied moeten snel en adequaat worden opgepakt.

  

Leefbaarheid

De fysieke leefbaarheid van de dorpen en wijken moet worden gegarandeerd. Het onderhoud van de openbare ruimte (groen, verharding, verlichting) moet op orde zijn. Maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld bakken voor hondenpoep dragen bij aan de fysieke leefbaarheid. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen wijken en dorpen. Voorzieningen zoals winkels, sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en scholen zijn van levensbelang voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Alles moet dan ook in het werk worden gesteld om te voorkomen dat deze uit de dorpen en wijken verdwijnen. Meldingen over problemen in de openbare ruimte moeten snel worden afgehandeld. Kan dit niet, dan moet hierover duidelijk worden gecommuniceerd met de inwoners.

 

Veiligheid

De veiligheid en verkeersveiligheid in dorpen en wijken moet gegarandeerd zijn. Bij onveilige situaties moeten inwoners ervan uit kunnen gaan dat snel en adequaat wordt gereageerd op meldingen en dat samen met bewoners wordt gezocht naar oplossingen op de lange termijn. Structureel onveilige verkeerssituaties in dorpen en wijken moeten worden verholpen. Naast een betere handhaving door politie kan samen met inwoners worden gekeken naar structurele oplossingen.

  

De plaatselijke belangen en wijkraden

De plaatselijke belangen en wijkraden zijn op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid de oren en ogen in de wijk. Zij zijn voor de gemeente een serieuze gesprekspartner. Waar nodig moeten ze (met informatie) worden ondersteund om hun rol goed uit te voeren.

 

 

 

Internet

De toegang tot internet is een basisvoorziening. De FNP is van mening dat snel internet voor alle bewoners en bedrijven beschikbaar moet zijn. Bij voorkeur met glasvezel. De gemeente moet dit faciliteren zonder extra kosten of lange vergunningstrajecten.

 

Actiepunten

 • De FNP wil een supermarkt in Skoatterwâld.
 • De FNP wil een oplossing voor de verkeersproblemen in Aldeboarn. Een rondweg zou een oplossing kunnen zijn voor de infrastructurele problemen.
 • De FNP wil dat inwoners worden ondersteund in het opzetten van sociale (buurtgerichte) participatieprojecten om de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.
 • De FNP wil dat inwoners meer bekend worden met zaken als buurtmediation.
 • De FNP wil stimuleren dat de kleine middenstand in de dorpen en wijken behouden blijft en dat nieuwe initiatieven op dit vlak goed worden gefaciliteerd.
 • De FNP wil dat de tevredenheid van inwoners over de fysieke en sociale zekerheid van de dorpen regulier wordt onderzocht.
 • De FNP wil meer bakken voor hondenpoep.
 • De FNP wil huurwoningen voor alle doelgroepen in de dorpen.
 • De FNP wil meer en betere verkeershandhaving in de 30 en 50 km gebieden.
 • De FNP wil dat iedere wijk en dorp een wijkagent heeft en dat deze bekend is bij de inwoners. Inwoners moeten de wijkagent laagdrempelig kunnen benaderen.
 • De FNP wil dat er meer financiële middelen beschikbaar komen om (verkeers)veiligheidsproblemen aan te pakken door kleinschalige aanpassingen.
 • De FNP wil een plan van aanpak om drugs- en alcoholgebruik onder jongeren in Heerenveen en in de dorpen te voorkomen.
 • De FNP wil acties vanuit de gemeenschap voor het instellen van rookvrije zones.
 • De FNP wil meer en beter toezicht in winkels, op straat, bij scholen en bij tentfeesten op alcoholgebruik onder jongeren.


  

5. Meedoen

 

Sport

Sport heeft als vrijetijdsbesteding een belangrijke functie in het maatschappelijk leven. Heerenveen is sportstad maar ook in de dorpen verdient sport haar plek en aandacht. Initiatieven van onderaf, vanuit de gemeenschap, moeten worden gestimuleerd. Daarnaast is het de taak van de overheid om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Voor jong en oud, voor mensen met een handicap maar ook voor minder draagkrachtige inwoners. Alle sportvoorzieningen moeten laagdrempelig blijven tegen betaalbare tarieven voor iedereen, met name voor de kinderen.

Privatisering van sportaccommodaties kan op vrijwillige basis worden doorgezet. Wanneer sport en culturele zaken in één accommodatie gecombineerd kunnen worden, moet de gemeente deze plannen met een positieve insteek bekijken en stimuleren.

  

Cultuur

De FNP is van mening dat kunst en cultuur een belangrijke plek innemen in de algemene ontwikkeling en mensen de kans geeft om uit hun sociale isolement te komen.

De FNP heeft er geen moeite mee dat de gemeente dit financieel ondersteund maar is wel van mening dat de kunst- en cultuursector zich moet inspannen om eigen middelen te genereren en om niet afhankelijk te zijn van subsidies. Daar waar de gemeente wel middelen beschikbaar stelt in de vorm van subsidie of faciliteiten, zal rekening moeten worden gehouden met het belang van de eigen identiteit van de Friese gemeenschap.

De positie van musea, theatervoorstellingen en het aanbod van cultureel onderwijs moet op elkaar worden afgestemd. Het Posthuis Theater kan hierin een belangrijke plek krijgen. Daarnaast moeten de mogelijkheden worden onderzocht om het Posthuis Theater te privatiseren.

Cultuur laat zich voor het grootste deel niet sturen door de overheid. Daar waar de overheid wel meestuurt door het beschikbaar stellen van subsidies of faciliteiten, zal rekening moeten worden gehouden met het belang van de eigen identiteit van de Friese gemeenschap.

De gemeente moet zowel het actief als het passief beoefenen van kunst- en cultuuruitingen bevorderen. Dus cultuurvriendelijke laagdrempelige Friese cultuurvormen op het gebeid van muziek, toneel, dans, beeldende kunst, etc., moeten worden gestimuleerd.


  

  

Friese taal en cultuur

Taal en cultuur dragen in grote mate bij aan de identiteit en daarmede aan het welzijn van de mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en staat daarom borg voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân waar ook het Stadsfries, Bildts, Nederlands en Stellingwerfs gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd wordt.

De Friese taal en cultuur zijn belangrijke pijlers van het cultureel erfgoed en de basis van het bestaan. Het spreekt voor zich dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. In Fryslân hebben we twee rijkstalen die gelijkwaardig gebruikt mogen worden. We zijn van mening dat de gemeente hier een voorbeeldrol in heeft.

De integratie van allochtonen, de oudere allochtonen inclusief, moet volledig aandacht krijgen, zonder het verlies van identiteit. De gemeente moet zorg dragen voor kwalitatief goede cursussen in Nederlands en Fries, die geheel op de situatie van de minderheidsgroepen ingericht zijn. Nieuwe inwoners en bedrijven die zich van buiten Fryslân zouden door de gemeente voorgelicht moeten worden over de tweetalige situatie.

 

Onderwijs

Wat het onderwijs betreft heeft de gemeente alleen zeggenschap over de huisvesting van scholen. De komende jaren worden steeds minder kinderen geboren. Dit zorgt ervoor dat er gekeken moet worden naar de toekomstige huisvesting van scholen. De FNP wil dat er een goed spreidingsplan komt zodat alle schoolgaande kinderen binnen de gemeente, zelf naar school kunnen gaan (zowel lopend als op de fiets). Scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn.

 

Actiepunten

 • De FNP wil de organisatiestructuur van het Posthuis Theater opnieuw bekijken; privatisering is een optie.
 • De FNP wil drietalig onderwijs op alle basisscholen.
 • De FNP wil dat de gemeente Afûk cursussen aanbied aan al haar medewerkers
 • De FNP wil ook dat de gemeente Afûk cursussen aanbied aan nieuwe niet-Friestalige inwoners
 • De FNP wil een kritische evaluatie van ‘It Konvernant Frysk': Wat is er afgesproken en hoe voert de gemeente dit uit?
 • De FNP wil dat het Fries een gelijkwaardige plek krijgt in het onderwijs.
 • De FNP wil een goede spreiding van basisscholen over de gehele gemeente.
 • De FNP wil meer samenwerking tussen scholen als dit nodig is voor beter en bereikbaar onderwijs, nu en in de toekomst.
 • De FNP wil dat de gemeente actief beleid voert om het gebruik van Fries op straat en op school meer en beter gebruikt wordt. #praat mar frysk

  

6. Duurzaamheid en milieu.

 

De gemeente Heerenveen moet een gezond en school milieu ambiëren. In 2014 moet Heerenveen energie neutraal zijn. Om dat te bereiken, wordt een energiecoördinator aangesteld die inwoners, energiecoöperaties, woningbouwcoöperaties en ondernemers voorlicht en stimuleert dit doel te bereiken.

Er wordt een voorlichtingsplan opgesteld voor de hele gemeente. Daarin pas een energiezuinige verlichting die goed is voor mens en dier. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met sociale en verkeersveiligheid. Heerenveen moet een gemeente worden met zo min mogelijk lichtverontreiniging.

Zwerfafval is een grote ergernis en zeer slecht voor het milieu. De gemeente beloont dorpen en stadswijken waar inwoners hun omgeving schoonhouden.

De FNP wil een actief beleid om het dakoppervlakte van stallen en loodsen beter te benutten voor zonnepanelen. Dat geldt ook voor daken van bedrijfsgebouwen op industrieterreinen en voor platte daken op scholen en sporthallen. De salderingsregelingen moeten hierop aangepast worden, zodat burgers deze daken in plaats van hun eigen daken kunnen gebruiken. Zonnepaneelparken zijn voor de FNP bespreekbaar als de betreffende gemeenschap hierom vraagt en er geen geschikte daken gevonden kunnen worden.

Geothermie is voor de FNP een goed alternatief voor windenergie en gaswinning. De FNP ziet het ‘cradle-to-cradle' principe als leidend voor de toekomst: Afgedankte materialen niet als afval behandelen maar gebruiken voor iets nieuws. Dat begint voor de FNP bij het koopgedrag van consumenten.

  

Actiepunten

 • De FNP wil serieus kijken naar de kansen van geothermie.
 • De FNP wil geen grote windmolens in de gemeente Heerenveen, ook niet als het plan ‘Hiddum Houw' niet doorgaat.
 • De FNP wil geen gaswinning in of onder de grond van de gemeente Heerenveen
 • De FNP wil dat inwoners geen geld hoeven te betalen voor het storten van afval bij de Omrin
 • De FNP wil dat bij de (ver)bouw van huizen en bedrijfsgebouwen standaard de eis ‘vergaand energieneutraal' meegenomen wordt
 • De FNP wil in de gehele gemeente oplaadpunten voor elektrische auto's.
 • De FNP wil dat de gemeente lokale initiatieven zoals energiecoöperaties omarmt en faciliteert met een subsidieregeling.

 

 

 

 • De FNP wil dat de ‘provinciale' stimuleringsregeling om asbestdaken op te verwijderen en te vervangen door daken met zonnepanelen wordt verlengd en dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een aanvullende subsidieregeling op te zetten.

 

  

7.       De gemeente ontwikkelt

  

Werk en economie

Heerenveen is een belangrijke economische motor in Fryslân. Het aantal banen is hoog en vooral de handel en zakelijke dienstverlening zijn goed vertegenwoordigd. Het aantal snelgroeiende bedrijven is hoog, evenals nieuwe inschrijvingen van bedrijven.

De totale werkeloosheid in Heerenveen ligt lager dan in Nederland en Fryslân. Wel is de jeugdwerkeloosheid vrij hoog. Een algemene trend is het verdwijnen van MBO-banen door tal van factoren. Het is van belang dat hier veel aandacht voor is. Het gaat hier vooral over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Hier ligt voor de komende jaren een belangrijke uitdaging.

De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven. Heerenveen moet inzetten op werk voor iedereen en oog hebben voor bestaande en beginnende bedrijven uit de eigen regio.

Bij het uitgeven van bedrijfsgrond moet de gemeente kritisch kijken naar de winstgevendheid van het bedrijf. Dit kan onder meer door te kijken naar de verhouding tussen bedrijfsoppervlak, werkgelegenheid en milieubelasting. Daarnaast moet worden gekeken of een nieuw bedrijf de Heerenveense economie kan verbateren en versterken.

De dorpen moeten de ruimte krijgen zicht te ontwikkelen.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet danig worden geformuleerd dat lokale en regionale bedrijven genoeg kansen hebben in aanbestedingen.

 

Landbouw

De FNP wil nieuwe initiatieven in de landbouw stimuleren (natuur inclusieve landbouw). In de nieuwe omgevingsvisie voor Heerenveen moet een goed evenwicht worden gezocht tussen landschap en landbouw.

 


  

  

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie zijn belangrijk sectoren van de Friese economie. Om die reden moet de gemeente kwaliteitsverbeteringen en faciliteiten voor kleinschalige verblijfsrecreatie (campers, boeren campings) stimuleren. Hierbij moet worden toegezien op het behoud van de waarde van het landschap en de natuur.

Bedrijven in de recreatieve sector zijn verantwoordelijk voor het ‘toeristische product'. De FNP staat open voor verbreding van dit product bijvoorbeeld ‘de beleving van het donker'. Verder zorgt de gemeente voor (financiële) ondersteuning van de markering van ‘De Friese Wouden'. Wanneer wordt gekeken naar het aantal banen in de recreatieve- en toeristische sector is er nog winst te behalen. Het aantal banen in deze sector is relatief laag.

  

Actiepunten

 

 • De FNP wil duurzame en grondgebonde landbouw stimuleren.
 • De FNP wil boeren de ruimte geven om, passend in de omgeving, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
 • De FNP wil de mogelijkheden onderzoeken voor een tunnel onder het station door om het centrum met de Haskeruitgang te verbinden.
 • De FNP wil betere voorzieningen voor het stallen van fietsen bij het station
 • De FNP wil dat de visie ‘Jobbegea Sintrum Breed' in de komende vier jaar serieus op de agenda komt.
 • De FNP wil glasvezel in zowel de ‘witte' als de ‘grijze' gebieden.
 • De FNP wil gevelverlichting in alle stegen in Heerenveen centrum.
 • De FNP wil opnieuw kijken naar het afschaffen van betaald parkeren.
 • De FNP wil dat Heerenveen komt met een eigen visie over de toekomst van het veenweidegebied.
 • De FNP wil serieus kijken naar initiatieven als het plan "Feannetië", om hiermee de positie van het centrum van Heerenveen te versterken.
 • De FNP wil dat belparkeren meer aandacht krijgt.
 • De FNP zet in op het behouden van de bestaande landschappelijke structuren. Deze zijn deel van ons erfgoed.
 • De FNP wil geen hotel bij/in Skoatterwâld.
 • De FNP wil dat Heerenveen ‘Fietsstad 2020' wordt.


2021 FNP Fryslân - Disclaimer