Ate Eijer - Fraksjefoarsitter.
     
Kader 1 wit nieuw  

Wenplak:  Jobbegea

E-Post:     a.eijer@heerenveen.nl

Tillefoan:  06-52249855 Alettte de Jong- Riedslid

alette 2018
alette 208
 

Wenplak:Haskerdiken 

 

E-Post:alette.dejong@heerenveen.nl 

 

Tillefoan: 06-50832955Erik de Swart Riedslid

Erik 2018

Wenplak: De Knipe 

 

E-Post: e.swartde@heerenveen.nl 

 

Tillefoan: Ria Buikhuizen Kommisjeslid

ria
 

Wenplak: It Hearrenfean 

E-Post:    r.buikhuizen@heerenveen.nl

Tillefoan: 0513-651651

  Poppe Hooijsma- Kommisjelid
     
 Poppe  

Wenplak: Mildaam

E-Post:    p.hooijsma@heerenveen.nl

Tillefoan: 0513-632771 06-55723669Gosse Spiekhout- lid skaadfraksje
     

GosseSpiekhout
 

 

 

Wenplak: It Hearrenfean 

E-Post:    gossespiekhout@hotmail.com

Tillefoan: 06-33849661Wieger de Roo. lid skaadfraksje

Wieger
 

Wenplak: It Hearrenfean- 't Mar 

E-Post:    wderoo@kpnmail.nl

Tillefoan: 06-239473712021 FNP Fryslân - Disclaimer