Ate Eijer - Fraksjefoarsitter.
     
Kader 1 wit nieuw  

Wenplak:  Jobbegea

E-Post:     a.eijer@heerenveen.nl

Tillefoan:  06-52249855 Alettte de Jong- Riedslid

alette 2018
alette 208
 

Wenplak:Nihoarne

     l

E-Post:   75alette75@gmail.com 

 

Tillefoan: 06-50832955Erik de Swart Riedslid

Erik 2018

Wenplak: De Knipe 

 

E-Post: e.swartde@heerenveen.nl 

 

Tillefoan: Poppe Hooijsma- Kommisjelid
     
 Poppe  

Wenplak: Mildaam

E-Post:    p.hooijsma@heerenveen.nl

Tillefoan: 0513-632771 06-557236692022 FNP Fryslân - Disclaimer