Johan Lukkes
     
johan png  

Foarsitter

 

 

Wenplak: It Hearrenfean

E-Post:    jlukkes@planet.nl

Tillefoan: 06-83242743Poppe Hooijsma

  

Poppe

 

   

 

Sekretaris. 

 

Wenplak: Mildaam

E-Post:  p.hooijsma@heerenveen.nl

Tillefoan: 0513-632771Wieger de Roo

Wieger

 

   

Wenplak: It Hearrenfean

E-Post:    wderoo@kpnmail.nl

Tillefoan: 06-239473712023 FNP Fryslân - Disclaimer