NIJS   21-02-2014


FNP febrjusteren oer nije komboerden Aldeboarn.

De FNP yn de gemeenteried fan Hearrenfean, mar ek de ynwenners fan Aldeboarn en it bestjoer fan pleatselik belang binne fernuvere oer de nije komboarden fan it doarp.
De nije gemeente dy’t ûntstean is nei de fúzje fan it súdlike part fan Boarnsterhim mei Hearrenfean, in gemeente wêr’t de ried oer de offisjele namme noch in beslút nimme moat, hat de âlde komboarden ferfongen. Op de nije boarden stiet neist de offisjele namme no ek in Hollânske fertaling. Dit is in soart ynwenners fan Aldeboarn yn it ferkearde kielsgat sketten.
Ek de FNP is ferbjustere en ek lilk dat soks bart. Om twa redenen. As earste moat de ried noch te set oer de namme fan sawol de gemeente as de offisjele nammen fan doarpen mar ek is de namme Aldeboarn al sûnt 1989 de offisjele namme fan it doarp. Mar ek is de FNP min te sprekken oer dizze wurkwize. Yn it foarste plak omdat de ried hjir oer net ynformearre is mar noch slimmer is dat ek it doarp net ynformearre is.


Hjiroer ha we in ûndersteande fragen oan it kolleezje stelt.

• Wa hat it beslút naam om de komboerden fan Aldeboarn oan te passen?
• Werom is hjiroer gjin kontakt west mei pleatselik belang fan Aldeboarn?
• Wa hat it beslút naam om op de boerden in Hollânske fertaling fan Aldeboarn ta te heakjen?
• Wat binne de kosten fan dizze nije boerden?
• Wanner kin de gemeenteried te set oer de namme fan de nije gemeente?
• Wanner wurde de boerden wer ferfongen mei de offisjele namme Aldeboarn?


Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer