NIJS   12-09-2021


Besunigje op jeugdsoarch is ferkeart

De FNP hat foarige wike tongersdei tsjin de besunigingen op it jeugdbelied stimt.
De fraksje koe har wol fine yn it útstel fan it kolleezje om te stribjen nei in lokaal akkoard transformaasje jeugdbelied mar net yn de ynstek om no al yn te setten op kosten besparjende maatregels. De FNP is fan betinken dat der wol oanpassingen yn it belied nedich binne en dat gemeente en soarch partners hjiroer mei inoar ôfspraken meitsje moatte . Dêrby moat net allinnich sjoen wurde nei wat de kosten binne mar moat der ek sjoen wurde nei wat it belied opsmyt. Mar om no, as net iens dúdlik wat de tekoarten yn de kommende jierren binne, al mei útstellen te kommen om direkt mar te besunigen, giet de fraksje in stap te fier.


undefinedundefined

It jeugdbelied moat en kin goedkeaper en effisjinter.  Mar dêr foar hoech we net in djoer advys fan in ekstern buro. Neffens de FNP is de kennis hjirfoar yn eigen hûs of by oare gemeenten wol oanwêzich.  No ynsette op besunigingen tsjinnet de jeugdsoarch net. We moatte der foar soargje dat it jild op it goeie plak komt en net op giet oan burokrasy of yn de bûsen fan grutte organisaasjes komt.

Neffens de FNP hat bliken dien dat de merkwurking yn de soarch foar kwetsbere jongerein en mar ek de âlders hjir faaks net mei holpen binne.  Mei de merkwurking bliuwe we hingjen yn regeljouwing. Mar dat net allinnich. Elke organisaasje hâldt him strak fêst oan dizze regeljouwing en giet dêrmei foarby oan idee dat regels net mear as in middel binne en nea in doel wêze moatte. Foar de FNP kin der dan ek better stopje mei it idee fan merkwurking yn de jeugdsoarch. It kin wol oars ienfâldiger. Bygelyks stopje mei de oanbestegingen yn de jeugdsoarch. Hjirtroch komt der mear tiid beskikber foar it doel fan de jeugdsoarch. Bern, jongerein en harren âlders  en/of fersoargers en gesinnen de stipe jaan dy't se nedich ha. Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer