22-04-2022 - Haachske partijen bepale koers gemeente Hearrenfean
Ut it ferslach fan ynformateur Ard van der Tuuk mei syn advys oer in nij kolleezje foar de gemeente Hearrenfean wurdt dúdlik dat alle partijen yn de petearen mei Van der Tuuk stelt ha dat de lege opkomst by de ferkiezingen soarchlik is. Der sil de kommende jierren oan wurke wurde moatte om it draachflak en de legitimaasje fan de demokrasy te fersterkjen, sa stelt Van der Tuuk. Mar de wurden binne noch net iens útsprutsen of de gemeenteried fan Hearrenfean lit de earste kâns om it draachflak te fergrutsjen al lizze. Mei de útslach fan de ferkiezingen wie it dúdlik dat de kiezers it belied fan it sittende kolleezje ôfkart ha. Troch it ferlies fan it CDA en de VVD, tegearre 1700 stimmen minder by in legere opkomst, wie der gjin mearderheid mear foar it sittende kolleezje. Dus tiid foar in nij lûd. Mar de partijen yn it âlde kolleezje kinne inoar net los litte. Se wolle, no mei stipe fan GrienLinks, fierder en geane hjirmei foarby oan de winsk fan de kiezer foar in oare koers. In miste kâns. En sels net ien miste kâns sels twa. Rûnom yn Fryslân wurdt keazen foar in deistich bestjoer yn de gemeenten mei yn elts gefal ien lokale partij. Yn Hearrenfean ha hja hjir gjin boadskip oan. Fjouwer Haachske partijen ha inoar fûn en sille de kommende fjouwer jier de koers fan de gemeente Hearrenfean foar in grut part bepale. Mar de FNP sil wêr it kin har hearre litte en har ynspanne om safolle as mooglik har programma in plak yn it belied te jaan.

19-02-2022 - Nûmer 1: Ate Eijer
Kwote: `De FNP wol dat de gemeente mear stjoer kriget oer it wenferlet fan de eigen ynwenners`

17-02-2022 - Nûmer 2: Alette Kleefstra
Kwote: `Gjin bern mear út hûs pleatse`

15-02-2022 - Nûmer 3: Gerrit Jansen
Kwote: `Us natuer, keunst en kultuer binne ideaal. Hja sprekke harren memmetaal`

13-02-2022 - Nûmer 4: Alfred Plantinga
Kwote: `Elkenien heart him feilich te fielen, oeral en altyd`

11-02-2022 - Nûmer 5: Yvonn de Haan
Quote: `Economische activiteiten stimuleren en regelgeving zoveel als mogelijk beperken`

09-02-2022 - Nûmer 6: Daniëlle Boonman
Quote: `Meer minima regelingen op 120 of 130 procent van de bijstandsnorm`

08-02-2022 - FNP Hearrenfean Kampanje Toer 2022
Us KampanjeTeam komt de kommende wiken nei jo ta. Wy binne der hielendal klear foar en ús boukeet ek. Sjoch even op it skema wannear wy jo doarp as wyk binnenfalle. Wy starte moarns fanôf 11:00 oere op it 1e plak yn`e rige en bliuwe dêr sa`n oere `omhingjen` en dan wer rap fierder nei it 2e plak yn`e rige. Oant sjen!

07-02-2022 - Nûmer 7: Gerrit van Doorn
Quote: `Polityk tichter by, ek foar dy!`

07-02-2022 - FNP-Ferkiezings-Stunt 2022
Doch mei en meitsje kâns op in `fotoshoot`. It hoecht hjir net perfekt. Mar mei ek wat rûger !!

07-02-2022 - Dit myn thús! Gerrit Harmen Rypma
Sjoch hjir de mini dokú oer Gerrit Harmen Rypma dy't omskriuwt wat it foar him betsjut om #THÚS yn Fryslân te wêzen.

05-02-2022 - Nûmer 8: Poppe Hooijsma
Kwote: `Foar alle minsken dy’t har hjir thús fiele`

03-02-2022 - Nûmer 9: Germ Postma
Kwote: `Better tafersjoch op de kwaliteit fan it maatwerk yn de soarch`

01-02-2022 - Thús en te plak
De ôfdieling FNP Hearrenfean stiet yn de startblokken foar de gemeenteriedsferkiezingen fan 16 maart. De kampanje stiet yn de steigers, de flyers en posters wurde dizze wike drukt en it programma mei de titel “Aard, skaal en karakter’ is klear en is yn desimber ek goedkart troch de leden.

30-01-2022 - De FNP bliuwt har sterk meitsjen foar in supermerk yn Skoatterwâld.
Tongersdei hat de gemeenteried fan Hearrenfean de detailhannel hoareka fysje foar de kommende jierren fêststelt. In fysje wêr’t de FNP har foar in grut part wol yn fine koe. De fysje is net fernijend mar op dit stuit is dat sjoen alle Corona perikelen ek net de earste ynstek. Oer 2 jier wurdt de fysje
evaluearre en dan kin der sjoen wurde oft der wol stappen set wurde kinne.
Foar de FNP is it dan ek wer in momint om te sjen nei de posysje fan de supermerken yn It Hearrenfean.

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer