"Elkenien Wol Wat Wy Wolle - Fryske Blue Band" (Gerrit Jansen)

"Elkenien Wol Wat Wy Wolle" fan de Fryske Blue Band.

 

Dizze `jingle` wurdt ynsetten as FNP Hearrenfean-kampanje-liet. De meldij is fan `The Blues Brothers` en de Fryske tekst komt út-de-dikke-tomme fan Gerrett (Gerrit Jansen) fan it Hearrenfean. De (Fryske) Blue Band bestiet echt neffens Poppe Hooijsma; it spilet faak even yn syn kuolkast ;-)

It idee komt fan Alfred Plantinga. Jawis, dat kâlde wetter is dochs earne goed foar.

 

Fanôf 11 febrewaris oant 16 maart klinkt dizze jingle troch de hiele gemeente. Wy binne as partij ûnderweis mei in boukeet. 

It kin net misse; jimme hearre as sjogge ús gau.  

 

Oant sjen !! 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer