Aginda FNP Hearrenfean

2013

16 oktober    Oerlis mei Cosbo                       10.30 oere     De Koningshof

22 oktober    Mei de FNP op de Tee                14.00 oere     De Kiekenhof Nijhoarne

24 oktober    Mei de FNP op de Tee                14.00 oere     Heremastate it Hearrenfean

24 oktober    Mei de FNP op de Tee                19.00 oere     Leppehiem Akkrum 

26 oktober    De FNP komt nei jo ta                10.00-11.00  Mildaam. Tsjinoer Blommewinkel T. Reitsma

                                                                    11.15-12.15  Ald en Nijhoarne.  By it Flaeijelmantsje

                                                                    13.00-14.00  Jobbegea/Hoarnstersweach. Op de Tredde Slûs

                                                                    14.30-15.00  Ketlik/Bontebok. Fabryksterrein Bontebok

                                                                    15.15-16.15  De Knipe. MFC De Barte

28 oktober    Fraksjegearkomst                      19.30 oere    De Kleef, Akkrum

29 oktober    Jongerendebat                           20.00 oere    Posthuis, it Hearrenfean

31 oktober    Kommisje Rom grunbelied          19.30 oere    Gemeentehus, It Hearrenfean

31 oktober    Kommisje AZ begrutting             19.30 oere    Gemeentehus, It Hearrenfean

1 novimber    Polityk kaffee                            20.00 oere    Kromme Knilles, Akkrum 

2 novimber    De FNP komt nei jo ta                11.00-12.00  Tsjalbert, Lúnbert, Terbant, Gersleat.

                                                                                       Branwachtkazerne

                                                                    12.30-13.30  Haskerdiken/Nijbrêge. It Deelshûs

                                                                    14.00-15.00  Akkrum/Nes. It Heechein

                                                                    15.30-16.30  Aldeboarn. Sintrum     

2 novimber    Sportdebat                                13.00-16.00  Post Plaza Ljouwert

5 novimber    Polityk debat                             19.30 oere    Bibliotheek It Hearrenfean

6 novimber    Polityk debat                             20.00 oere    De Kempenear It Hearrenfean

9 novimber    De FNP komt nei jo ta                10.00-11.00  Aldskoat By de tsjerke

                                                                     11.15-12.15  It Hearrenfean, De Akkers

                                                                     12.30-13.30  It Hearrenfean, De Greiden

                                                                     13.45-15.30  It Hearrenfean, Kuperusplein.

13 novimber  FERKIEZINGEN

11desimber  Ledengearkomst2022 FNP Fryslân - Disclaimer