Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
22-04-2022

Haachske partijen bepale koers gemeente Hearrenfean

Ut it ferslach fan ynformateur Ard van der Tuuk mei syn advys oer in nij kolleezje foar de gemeente Hearrenfean wurdt dúdlik dat alle partijen yn de petearen mei Van der Tuuk stelt ha dat de lege opkomst by de ferkiezingen soarchlik is. Der si ...

FNP Fryslan
19-02-2022

Nûmer 1: Ate Eijer

Kwote: `De FNP wol dat de gemeente mear stjoer kriget oer it wenferlet fan de eigen ynwenners` ...

FNP Fryslan
17-02-2022

Nûmer 2: Alette Kleefstra

Kwote: `Gjin bern mear út hûs pleatse` ...

FNP Fryslan
15-02-2022

Nûmer 3: Gerrit Jansen

Kwote: `Us natuer, keunst en kultuer binne ideaal. Hja sprekke harren memmetaal` ...

FNP Fryslan
13-02-2022

Nûmer 4: Alfred Plantinga

Kwote: `Elkenien heart him feilich te fielen, oeral en altyd` ...

FNP Fryslan
11-02-2022

Nûmer 5: Yvonn de Haan

Quote: `Economische activiteiten stimuleren en regelgeving zoveel als mogelijk beperken` ...

FNP Fryslan
09-02-2022

Nûmer 6: Daniëlle Boonman

Quote: `Meer minima regelingen op 120 of 130 procent van de bijstandsnorm` ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2023 FNP Fryslân - Disclaimer