Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
26-07-2021

Lokaal iepenbier ferfier is op it stuit wichtiger dan de Lelyline.

Yn Dútslân is freed begûn mei de nijbou fan de Friesenbrûcke as ûnderdiel fan de spoarferbining tusken Grinslân en Dútslân. Foar Anne Hettinga fan Arriva komt hjirmei in ein oan in pineholledossier, s ...

FNP Fryslan
20-07-2021

Opinystik

Myn tredde perioade yn de ried sit der hast op. In perioade wêr ik mei mingde gefoelens op werom sjoch. Dit hat foar in grut part te krijen mei de maatregels oangeande Corona wêrtroch ik it riedswurk net útfiere koe sa oft ik it ei ...

FNP Fryslan
13-07-2021

Bestean biblioteken Akkrum en Jobbegea wurde bedrige

De takomst fan de biblioteken yn Akkrum en Jobbegea stiet faai. De gemeente Hearrenfean hat te krijen mei jild krapte en siket nei finansjele oplossingen. Ien fan de oplossingen is om de fjouwer grutte kulturele organisaasjes yn de gemeente, Atelier ...

FNP Fryslan
28-01-2018

FNP wol yn kolleezje Hearrenfean

Artikel Groot Heerenveen ...

FNP Fryslan
23-12-2017

Earste 10 gemeenteriedsferkiezingen 2018

Ate Eijer fan Jobbegea is foar de tredde kear troch de leden fan de ôfdieling Hearrenfean unanym keazen as listlûker fan de FNP Hearrenfean foar de gemeenteriedsferkiezingen fan maart 2018. ...

FNP Fryslan
07-03-2014

Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân

De FNP ôfdielings Opsterlân en Hearrenfean organisearren op woansdei 5 maart in ynformaasjejûn oer gaswinning yn de provinsje Fryslân.


Dat dêr ferlet fan wie blykte út de opkomst, sa’n 60 belang ...

FNP Fryslan
24-02-2014

Ynformaasjejûn oer gefolgen gaswinning.

De ôfdielingen FNP yn Opsterlân en Hearrenfean organisearje op 5 maart yn it doarpshûs fan Langsweagen in ynformaasjejûn oer de gefolgen fan gaswinning yn de beide gemeenten. De beide ôfdielings dogge dit bewust tegearre ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer